Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ


    Pranešame, kad AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2020 m. gegužės 23 d. sprendimu (protokolas Nr. VP-3) 2020 m. birželio 25 d. 14 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, įmonės kodas 123043773, akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks Gynėjų g. 14, Vilniuje (UAB „INVL asset management“ patalpose, 1 aukštas, salė „New York“).

    Akcininkai registruojami nuo 13.30 val.

    Susirinkimas rengiamas, vadovaujantis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ (nauja redakcija nuo 2020-06-01) (toliau - Nutarimas) 4.2. punkto 4.2.4.3. papunkčio nuostatomis: renginiai organizuojami ir vykdomi uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 150 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp dalyvių, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, o erdvė, skirta dalyviams, užpildoma ne daugiau nei 30 procentų.

    Atsižvelgiant į tikimybę, kad Nutarimu paskelbto karantino režimo, kurio trukmė - nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val. iki birželio 16 d. 24:00 val., galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną, Bendrovės akcininkai gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - Įstatymas) 21 str. 3 dalyje numatyta teise balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Jeigu akcininkas raštu pareikalaus, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiųs akcininkui bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteiks jį asmeniškai pasirašytinai.

    Balsuojant raštu, užpildytame bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

    Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia), turi būti pateikiamas Bendrovei, siunčiant jį registruotu laišku adresu AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius arba pristatant minėtu adresu į Bendrovę.
    Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki 2020 m. birželio 23 d. 16 val.

    S U S I R I N K I M O D A R B O T V A R K Ė:
     1. Akcinės bendrovės „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę.
     2. UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatų tvirtinimas..
     3. UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ valdymo organo - valdybos rinkimas.
    4. Dėl pritarimo į uždarąją akcinę bendrovę pertvarkytos UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ pertvarkytos bendrovės atskyrimui ir atskyrimo sąlygų parengimui.

    Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. birželio 17 d.

    Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

    Susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninio ryšio priemonėmis.

    Atvykus į Susirinkimą prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į Susirinkimą atvyks akcininko atstovas, jis papildomai privalo turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

    Su Susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, akcininkai galės susipažinti nuo 2020 m. birželio 15 d. bendrovės buveinėje, Eigulių g. 21, Vilnius.

    Šis pranešimas pateikiamas Valstybės įmonės Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

    Informacija, susijusi su susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke, teikiama:
    1. Bendrovės valdybos pirmininkas Audrius Daukšas, tel. 8 618 24275
    2. Bendrovės vyr. buhalterė Genė Ramonienė, tel. 8 5 236 4801.

    Akcinės bendrovės „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ valdyba


Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius,
tel.   +370 5 236 4808

el. paštas: info@ivpi.lt

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai © 2016 IVPĮ