Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

PRANEŠIMAS
DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO


    Pranešame, kad AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ valdybos 2019 m. balandžio 2 d. sprendimu (protokolas Nr.VP-2) 2019 m. balandžio 25 d. 14 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, įmonės kodas 123043773, buveinės adresas: Eigulių g. 21, Vilnius, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ buveinėje, Eigulių g. 21 (4-tas aukštas) Vilniuje.

    Akcininkai registruojami nuo 13.30 val.

    SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
    1. Akcinės bendrovės metinis pranešimas.
    2. Auditoriaus išvados apie akcinės bendrovės 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas.
    3. Akcinės bendrovės 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
    4. Akcinės bendrovės 2018 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
    5. Akcinės bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.
    6. Akcinės bendrovės įstatų 7 ir 9 straipsnių keitimas.

    Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, sumažininat akcijų nominalias vertes.

    Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2019 m. balandžio 17 d.

    Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

    Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

    Atvykus į susirinkimą prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai privalo turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtinantį įgaliojimą.

    Su susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, akcininkai galės susipažinti nuo 2019 m. balandžio 15 d. bendrovės buveinėje, Eigulių 21, Vilnius (4-tas aukštas).

    Šis pranešimas pateikiamas Valstybės įmonės Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.


Informacija, susijusi su susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke, teikiama
tel. +370 5 236 4801, Genė Ramonienė

Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius,
tel.   +370 5 236 4808

el. paštas: info@ivpi.lt

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai © 2016 IVPĮ